ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, September 1, 2012

ರಾಜರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಭೂಷಣ.

ವೈರಾಗ್ಯಮಿವ ವೃದ್ಧಾನಾಮ್ ಔಚಿತ್ಯಂ ಮಹತಾಮ್ ಇವ |
ಶುಚಿ ಶೀಲಮಿವಾರ್ಯಾಣಾಂ ಸತ್ಯಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿಭೂಷಣಮ್ ||


ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಭೂಷಣ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ
 ಔಚಿ ತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವೂ,
 ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನಡತೆಯೂ ಮತ್ತು ರಾಜರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಭೂಷಣ. 
--

No comments:

Post a Comment