ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, September 2, 2012

ಋಗ್ವೇದ ಶಾಂತಿಪಾಠ

ಧ್ವನಿ:ಪೂನಾನಗರದ ವೇದಸುಧೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಖರೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರು
ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಶ್ರೀ ಖರೆಯವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment