ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Sunday, September 2, 2012

ಋಗ್ವೇದ ಶಾಂತಿಪಾಠ

ಧ್ವನಿ:ಪೂನಾನಗರದ ವೇದಸುಧೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಖರೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರು
ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಶ್ರೀ ಖರೆಯವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment