ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, October 15, 2012

ಭಾರತ ಪರಿಕ್ರಮ ಯಾತ್ರೆ-6

Photo: The coastal town Mangalore is ready for the much waited moment, to receive Bharat Parikrama Yatra which will enter Mangalore within in next ten days. Today, On the 62nd day, RSS Pracharak Sitaram Kedilaya lead ‘Bharat Parikrama Yatra’ has reached north Kerala, is at Pekkada Village near Trikkarippura of Kasaragod district.

No comments:

Post a Comment