ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, September 14, 2016

ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ನಡಿಗೆಯ ಒಂದು ನೆನಪು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ನವರ ನಾಯಕತ್ವಜಿಲ್ಲಾ ಯುವಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಮೇಶ್ , 
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ನಾಗ ಭೂಷಣ್

ನನ್ನಿಂದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಾತು


No comments:

Post a Comment