ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, September 14, 2016

ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? -1

ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಶ್ಲೋಕ : 11 
ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಸನಮಾತ್ಮನಃ | 
ನಾತ್ಯುಚ್ಛ್ರೀತಂ ನಾತಿನೀಚಂ ಚೈಲಾಜಿನಕುಶೋತ್ತರಮ್ || 
ಶುಚೌ = ಶುದ್ಧವಾದ 
ದೇಶೇ = ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 
ಚೈಲಾಜಿನಕುಶೋತ್ತರಮ್ = ಕ್ರಮವಾಗಿ ದರ್ಭೆ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ 
ನ ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರೀತಮ್ = ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿರದ 
ನ ಅತಿ ನೀಚಮ್ = ಬಹಳ ತಗ್ಗಾಗಿಯೂ ಇರದಂತಹ 
ಆತ್ಮನಃ = ತನ್ನ 
ಆಸನಮ್ = ಆಸನವನ್ನು 
ಸ್ಥಿರಮ್ = ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ = ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು 
ಶುದ್ಧವಾದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದರ್ಭೆ, ಜಿನ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ತಗ್ಗಾಗಿಯೂ ಇರದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು..... 
[ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ] 
- ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಸನ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ?
- ಅಂದಿಗೆ ಅದು ಸರಿ. - ಇಂದಿಗೆ? 
- ಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಆಸನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲು ಚಾಚಿ ಮಲಗುವಶ್ಟು ಅಳತೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾದ ಜಮಖಾನ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.

No comments:

Post a Comment