ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Monday, September 26, 2016

ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ಥಕ ಸತ್ಸಂಗ

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಹಾಸನಜೆಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ಥಕ ಸತ್ಸಂಗ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ.

No comments:

Post a Comment