ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, November 19, 2010

ವೇದಿಕ್ ಜುಗುಲ್ಬಂಧಿ

3 comments:

  1. Excellent. Clear enunciation. Accurate, Pleasant on the ear. Good synchronized recitation.

    ReplyDelete
  2. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿಸಬಾರದೇ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

    ReplyDelete
  3. It is better to change the blog setting to allow only "Registered Users" to comment. Here registered means those who have registered with any blogs, not registering with vedasudhe. Otherwise this name calling will continue. Those who just read the blogs, can read without creating any blog accounts. Those who want to comment, let them create a blog account first. This arrangement cant not guard 100% against abuse, because they can still create fake blogs. But at least it will discourage quick-abusers.

    ReplyDelete