ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, July 13, 2011

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಮ್: ಭಾಗ -5

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಮ್-ಮೆಟ್ಟಿಲು-17
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚವಿಚಾರ್ಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಗೂಡಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸು.

No comments:

Post a Comment