ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, July 13, 2011

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಮ್: ಭಾಗ -5

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಮ್-ಮೆಟ್ಟಿಲು-17
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚವಿಚಾರ್ಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಗೂಡಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸು.

No comments:

Post a Comment