ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, March 27, 2012

ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲಿ - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe

ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲಿ - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe
ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲಿ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ|
ಹಿತವಿರಲಿ ವಚನದಲಿ , ಋತವ ಬಿಡದಿರಲಿ|
ಮಿತವಿರಲಿ ಮನಸಿನುದ್ವೇಗದಲಿ, ಭೋಗದಲಿ
ಅತಿ ಬೇಡವೆಲ್ಲಿಯುಂ ಮಂಕುತಿಲ್ಲ|

No comments:

Post a Comment