ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, July 6, 2012

ಅಂಜಲಿಸ್ಥಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ .....


ಅಂಜಲಿಸ್ಥಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ವಾಸಯಂತಿ ಕರದ್ವಯಂ |
ಅಹೋ ಸುಮನಸಾಂ ಪ್ರೀತಿರ್ವಾ ಮದಕ್ಷಿನಯೋಹ್ ಸಮಾ ||

ಕಯ್ಯಲ್ಲಿನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ   ಸುವಾಸನೆ ಗೊಳಿಸುವುವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಯಾವುದೇ ಬೇಧ ಮಾಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವರು

No comments:

Post a Comment