ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Friday, July 6, 2012

ಅಂಜಲಿಸ್ಥಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ .....


ಅಂಜಲಿಸ್ಥಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ವಾಸಯಂತಿ ಕರದ್ವಯಂ |
ಅಹೋ ಸುಮನಸಾಂ ಪ್ರೀತಿರ್ವಾ ಮದಕ್ಷಿನಯೋಹ್ ಸಮಾ ||

ಕಯ್ಯಲ್ಲಿನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ   ಸುವಾಸನೆ ಗೊಳಿಸುವುವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಯಾವುದೇ ಬೇಧ ಮಾಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವರು

No comments:

Post a Comment