ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, July 6, 2012

ಯಥಾ ಮಧು ಸಮಾಧತ್ತೆ .....


ಯಥಾ ಮಧು ಸಮಾಧತ್ತೆ ರಕ್ಷನ್ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಷತ್ಪದಃ|
ತದ್ವರ್ತ್ಹಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಆದದ್ಯಾದವಿಹಂಸಯಾ ||

ದುಂಬಿಯೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಮ್ಸಿಸದೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಅಪಕಾರವನ್ನಾದರು ಮಾಡಬಾರದು

No comments:

Post a Comment