ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, July 6, 2012

ಮಾನುಶ್ಯೇ ಕದಲಿ ಸ್ತಂಭೆ....


ಮಾನುಶ್ಯೇ ಕದಲಿ ಸ್ತಂಭೆ ನಿ:ಸ್ಸಾರೆ ಸಾರ ಮಾರ್ಗಣಂ|
ಯಃ ಕರೋತಿ ಸ ಸಂಮೂಡ್ಹೋಜಲಬುದ್ಭುದ ಸಂನಿಭೆ ||

ಮಾನವ ಜೀ ವನ ಅನ್ನುವುದು ಬಾಳೆಯ ಕಂಬದಂತೆ ನಿಸ್ಸಾರವಾದದ್ದು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಹತ್ತರ ವಾಗಿದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಹುಡುಕುವವನು ಮೂರ್ಖ

No comments:

Post a Comment