ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Friday, July 6, 2012

ಮಾನುಶ್ಯೇ ಕದಲಿ ಸ್ತಂಭೆ....


ಮಾನುಶ್ಯೇ ಕದಲಿ ಸ್ತಂಭೆ ನಿ:ಸ್ಸಾರೆ ಸಾರ ಮಾರ್ಗಣಂ|
ಯಃ ಕರೋತಿ ಸ ಸಂಮೂಡ್ಹೋಜಲಬುದ್ಭುದ ಸಂನಿಭೆ ||

ಮಾನವ ಜೀ ವನ ಅನ್ನುವುದು ಬಾಳೆಯ ಕಂಬದಂತೆ ನಿಸ್ಸಾರವಾದದ್ದು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಹತ್ತರ ವಾಗಿದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಹುಡುಕುವವನು ಮೂರ್ಖ

No comments:

Post a Comment