ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, August 12, 2012

ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ


ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

೧. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ
            ತತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
            ದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶ
            ಅನುಸರಿಸಿರುವ ವಿಧಾನಗಳು
            ದರ್ಶನಗಳ ವಿಕಾಸ (ಆವಿಷ್ಕಾರ)
            ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು

೨.ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ
            ಪರಿಚಯ
            ಸಾಹಿತ್ಯ
            ಹದಿನಾರು ವಿಷಯಗಳು
            ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ "ನ್ಯಾಯ"ದ ತತ್ವ
            ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿ "ನ್ಯಾಯ"ದ ತತ್ವ
            ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ದೇವರು
            ಜೀವರು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಗಳು
            ಉಪಸಂಹಾರ

೩.ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ
            ಪರಿಚಯ
            ಏಳು ಪದಾರ್ಥಗಳು
            ದೇವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ
            ಉಪಸಂಹಾರ

೪.ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ
            ಪರಿಚಯ
            ಹೆಸರಿನ ಮಹತ್ವ
            ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳು
            ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವುಗಳು
            ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ವಿಕಸನ
            ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ

೫.ಯೋಗ ದರ್ಶನ
            ಪರಿಚಯ
            ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ
            ಯೋಗವೆಂದರೇನು
            ಯೋಗ ರಚಯಿತ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲ
            ಯೋಗ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ
            ಯೋಗಸೂತ್ರಗಳ ತತ್ವ
            "ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧ"ವಾಗಿ ಯೋಗ
            ಯೋಗಕ್ಕುಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳು
            ಅನುಸರಿಸಲನುಕೂಲವಾಗುವ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು
            ಅಷ್ಟಾಂಗ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು (ಸೋಪಾನಗಳು)
            ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಗಳು
            ಉಪಸಂಹಾರ

೬. ಮೀಮಾಂಸ ದರ್ಶನ
            ಪರಿಚಯ
            ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು
            ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ತತ್ವ
            ಅಭೌತಿಕತೆ
            ಹಿನ್ನುಡಿ

೭.ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ
            ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ
            ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ
            ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ
            ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
            ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು
            ಕರ್ತೃ - ಬಾದರಾಯಣ
            ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
            ಅ. ವೇದಾಂತದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ
                        ಮೊದಲನೆ ಅಧ್ಯಾಯ
                        ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
                        ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
                        ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
            ಬಾದರಾಯಣನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ
            ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳು
                        ಶಂಕರ
                        ರಾಮಾನುಜ
                        ಮಧ್ವ
                        ಭಾಸ್ಕರ
                        ನಿಂಬಾರ್ಕ
                        ವಲ್ಲಭ
                        ಬಲದೇವ
            ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳು
            ಸಮಾರೋಪ

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿ

1 comment:

  1. shad darshanagala parichaya maadisiddakke tumbaa dhanyavaadagalu..

    ReplyDelete