ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, August 14, 2012

ಏಕೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ವಾ

ಏಕೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ವಾ ಶಿವೋ ವಾ ಹ್ಯೇಕಂ ಮಿತ್ರಂ ಭೂಪತಿರ್ವಾ ಯತಿರ್ವಾ ।
ಏಕೋ ವಾಸಃ ಪತ್ತನೇವಾ ವನೇ ವಾ ಹ್ಯೇಕಾ ನಾರೀ ಸುಂದರೀ ವಾ ದರೀ ವಾ ॥


ಕೇಶವನೋ ಶಿವನೋ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಸ್ನೇಹತನಾದವನು ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಯತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರ ಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.(ದರಿ-ಗುಹೆ) ಆಶ್ರಯಿಸ ಬೇಕು.

--

No comments:

Post a Comment