ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, July 15, 2012

ಮೃತಃ ಕೀರ್ತಿಂ ನಜಾನಾತಿ


ಮೃತಃ ಕೀರ್ತಿಂ ನಜಾನಾತಿ ಜೀವನ ಕೀರ್ತಿಂ ಸಮುಶ್ನುತೆ |
ಮೃತಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿರ್ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ಯಥಾ ಮಾಲಾ ಗತಾಯುಶಃ ||

ಸತ್ತವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೊತ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ: ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಕೀರ್ತಿ, ಸತ್ತವನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೆಯನ್ತೆಯೇ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ

No comments:

Post a Comment