ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Sunday, July 15, 2012

ಶತೇಶು ಜಾಯತೇ ಶೂರಃ

ಶತೇಶು  ಜಾಯತೇ ಶೂರಃ ಸಹಸ್ರೆಷು ಚ ಪಂಡಿತಃ |
ವಕ್ತಾ ದಶ ಸಹಸ್ರೆಷು ದಾತಾ ಭವತಿ ವಾ ನ ವಾ ||

ನೂರು ಜನರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಶೂರನು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ವಿದ್ವಾಂಸ ನಾಗುತ್ತಾನೆ , ಭಾಷಣಕಾರನು  ಹತ್ತು  ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದಾನ ಮಾಡುವವನು ಇರುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ. ದಾನದ ತ್ಯಾಗದ ಗುಣ ಅನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಗುಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ ಬಲ್ಲದು

-ಸದ್ಯೋಜಾತ ಭಟ್ಟ 

No comments:

Post a Comment