Pages

Wednesday, July 18, 2012

ಯಥಾ ಚಿತ್ತಂ ತಥಾ ವಾಚಃ


ಯಥಾ ಚಿತ್ತಂ ತಥಾ ವಾಚಃ ಯಥಾವಾಚಸ್ತಥಾ ಕ್ರಿಯಾಃ |
ಚಿತ್ತೆ  ವಾಚೆ    ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಚ ಸಾಧೂನಾಂ ಏಕ ರೂಪತಾ ||

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾತು, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಶರಾದವರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ,

-Sadyojatabhatta