Pages

Friday, June 7, 2013

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರಗೆ ವೇದಸುಧೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು

India
75621
United States
9110
China
3580
Russia
1299
United Arab Emirates
1227
United Kingdom
591
Malaysia
322
Singapore
316
Germany
246
Oman
241

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ವೇದಸುಧೆಯ ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಒಂದು  ಲಕ್ಷ ದಾಟಲಿದೆ ,ಎಂಬುದು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ