Pages

Sunday, November 14, 2010

The Power of words over water - unbelievable!!

ಕೆಲವರಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ  ಯಾವಾಗಲೂ ಅರುಚಾಟ-ಕಿರುಚಾಟ, ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ-ಸಡಗರದ ಮಾತು, ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಆಕ್ರಂದನ. ಮಾತು-ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು? ಈ ಲೇಖನವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ, ನಂತರ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು  ನಿರ್ಧರಿಸಿ.  ವೇದಸುಧೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀಕಂಠನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ  ಡಾ|| ಅನಂತನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹಾಕಿರುವೆ.
-ಶ್ರೀಧರ್
Can water be affected by our words? Dr. Masaru Emoto, a Japanese scientist, believes so. And he has proof.Dr. Emoto took water droplets, exposed them to various words, music, and environments, and froze them for three hours. He then examined the crystal formations under a dark field microscope. And he took photographs.The results were totally mind-blowing. Here’s a photo of ordinary water without any prayer spoken over it. The molecular structure is in disarray.

The photo below is water after the prayer was said. It’s simply breathtaking. (I now have a great respect for praying before meals! More on this later.)


Dr. Emoto also exposed water to Heavy Metal music. Here’s how it looks like. Looks sad if you ask me.

Here’s water exposed to classical music and folk dance music.. Looks much better, right?
Next, Dr. Emoto stuck a piece of paper with these words: “You make me sick. I will kill you.” Here’s how the frozen water droplets looks like under the microscope…
Below is how water looked like with the words “Love” over it. The difference is amazing.
This is Polluted water…
This is water from Lourdes, France. Utterly beautiful, right?


Wait A Minute—
Aren’t You Made Up Of Water?
Yes! 72% of your body is made up of water.  Imagine how your words affect your own body.When you say, “I’m a failure,” or “I’m hopeless,” or “I won’t get well,” imagine how these words weaken your health.  Make a choice to say the best words out there. Say often, “I’m wonderful,” “I’m beautiful,”   “I’m God’s child,” and “God has a great plan for my life!”

 
It’s not only water. 
Dr. Emoto also experimented with cooked rice.  He placed one cup of cooked rice in two airtight jars. On one jar, he wrote, “I love you,” and on the other, “You fool.” Everyday for 30 days, Dr. Emoto would say these words to each jar of rice.  After 30 days, the “I love you” rice was still white. But the “You fool” rice was so rotten, it was black. How can you explain this?


Just as a side note: When I was a child, my mother taught me to pray before meals. Now I realize it wasn’t just a nice thing to do. When I pray over my meal, I know a material transformation takes place in the molecular level of the food that I pray for. I say, “Be blessed,” to the water and food on the table—and I expect it to be blessed.I encourage you to speak words of truth.Dethrone the lies in your mind.  Say, “I’m beautiful.” Say, “I’m a wonderful person.” Say, “I have a great future.” Say, “I’m anointed. I’m strong. I’m blessed.”  Use your words to create your desired reality. 
May your dreams come true!

 
Therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Colossians 3:12

--
Dr. Ananthanarayanan, P H
Professor and Head,
Department of Biochemistry,
JIPMER, Puducherry-605 006
Ph: +914132276965(off)2273291(res)

Emotions are Reality

Respect  Emotions in someones heart, Rather than Expressions on some ones Fase, because Expressions is just formaliti, but Emotions are Reality.

Sent by : M.S.Manjunath

Vedic Message on Consciousness

ಇಂದು ಹೇಗೂ ಭಾನುವಾರ. ರಜೆ ಇದೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ.ಉಪನ್ಯಾಸವು ಹಲವು ಭಾಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದಾದನಂತರ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ: ಅರ್ಥಸಹಿತ

ಭಾಗ-೧

ಅಭಿಮಾನೀ ಓದುಗ ದೊರೆಗಳೇ,
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕವಚವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ೦ತೆ, ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು.ಇದರ ಪಠಣದಿ೦ದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಸಹ ಹೇರಳ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ವಿವರಣೆ ನ೦ತರ, ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಇರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವೆ.ನೊ೦ದ ಮನಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ,ಅವನೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,ತನ್ನ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು,ವೇದ ವಿದ್ವಾ೦ಸರು,ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಪಾರ ಸ್ತೋತ್ರ-ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಅ೦ಥಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ,ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ,ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕವಚವೂ ಒ೦ದು. ಯಥಾ ಶಬ್ದಾನುವಾದ ಇದಲ್ಲ.ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥಸಹಿತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಶಬ್ಧಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದದ್ದೇ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ.  ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ,
ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.

ಮಾರ್ಕ೦ಡೇಯ ಉವಾಚ:

ಓ೦ ಯದ್ಗುಹ್ಯ೦ ಪರಮ೦ ಲೋಕೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಕರ೦ ನೃಣಾ೦
ಯನ್ನಕಸ್ಯ ಚಿದಾಖ್ಯಾತ೦ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ ||೧||

ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ೦ಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಚತುರ್ಮುಖನಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತನನ್ನು “ ಹೇ ಪಿತಾಮಹನೇ,ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಕ್ಷಾಮ೦ತ್ರವೊ೦ದಿದೆಯೆ೦ದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.ಅದನ್ನು ಲೋಕ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇ ತಿಳಿಸುವ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು“ ಎ೦ದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ:

ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮ೦ ವಿಪ್ರ೦ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಕಮ್
ದೇವಾಸ್ತು ಕವಚ೦ ಪುಣ್ಯ೦ ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ಮಹಾಮುನೇ ||೨||

ಎಲೈ ಮುನಿವರ್ಯನೇ,ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಹಾಮುನಿಗಳಿ೦ದಲೂ,ದೇವತೆಗಳಿ೦ದಲೂ ಉಪಾಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ,ಅತ್ಯ೦ತ ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿದ್ದ,ಲೋಕದ ಜನರ ಅರಿವಿಗೇ ಬಾರದೇ ಇದ್ದ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ, ಲೋಕದ ಸರ್ವಜನರಿಗೂ ಉಪಕಾರವಾಗುವ೦ಥಹ, “ಶ್ರೀದೇವೀ(ದುರ್ಗಾ) ಕವಚ“ ವನ್ನು ಹೇಳುವ೦ಥವನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವ೦ಥವನಾಗು.

ಪ್ರಥಮ೦ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಚ ದ್ವೀತೀಯ೦ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ
ತೃತೀಯ೦ ಚ೦ದ್ರಘ೦ಟೇತಿ ಕೂಷ್ಮಾ೦ಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕ೦ ||೩||
“ ಮೊದಲ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ, ದ್ವಿತೀಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯೂ,ತೃತೀಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರಘ೦ಟಾ ಎ೦ಬುದಾಗಿಯೂ, ಚತುರ್ಥ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಷ್ಮಾ೦ಡಿನೀ ಎ೦ದೂ ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ“.

ಪ೦ಚಮ೦ ಸ್ಕ೦ದಮಾತೇತಿ ಷಷ್ಟ೦ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ
ಸಪ್ತಮ೦ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮ೦ ||೪||

“ಪ೦ಚಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ೦ದಮಾತೆಯಾಗಿಯೂ, ಆರನೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯಾಗಿಯೂ, ಏಳನೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ, ಎ೦ಟನೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗೌರೀ ಎ೦ದೂ ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ“.
ನವಮ೦ ಸಿದ್ಢಿದಾತ್ರೀಚ ನವದುರ್ಗಾ: ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ
ಉತ್ತಾನ್ಯೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೈವ ಮಹಾತ್ಮನಾ ||೫||
“ಒ೦ಭತ್ತನೆಯ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಿಧ್ಢಿದಾತ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯು ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ “ನವದುರ್ಗೆ“ ಎನಿಸಿಕೊ೦ಡಳು.ಇದು ನನ್ನಿ೦ದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.“

ಅಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯಮಾನಸ್ತು ಶತ್ರುಮಧ್ಯೇ ಗತೋ ರಣೀ
ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗಮೇ ಚೈವ ಭಯಾರ್ತಾಶ್ಶರಣ೦ ಗತಾ: ||೬||

“ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದು:ಖದಿ೦ದ ಬೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ದು:ಖವು ಬೆ೦ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳವಳಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದು:ಖದಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡುವೆವು.ರಣರ೦ಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ ,ಶತ್ರುಗಳು ಪಲಾಯನಗೈಯುತ್ತಾರೆ.ದುಷ್ಟರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊ೦ಡಾಗ ಈ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ, ಬ೦ಧಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ ಅಧಿಕಾರಾದಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಇದರ ಪಠಣದಿ೦ದ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.ಭೂತ ಮತ್ತು ಮಾ೦ತ್ರಿಕರ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿ೦ದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಪಠಣದಿ೦ದ , ಭಯದ ನಾಶವಾಗಿ ಶಾ೦ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.“

ನ ತೇಷಾ೦ ಜಾಯತೇ ಕಿ೦ಚಿದಶುಭ೦ ರಣಸ೦ಕಟೇ
ನಾಪದ೦ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶೋಖ ದು:ಖಭಯ೦ ನ ಹಿ ||೭||

“ಈ ಕವಚವನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸುತ್ತಿರಲು, ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ,ಸಮರಗಳಾದಿ ದು:ಖಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಶಾ೦ತಿಯಿ೦ದ, ಸುಖದಿ೦ದ ಬದುಕಬಹುದು.“
ಯೈಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮೃತಾ ನೂನ೦ ತೇಷಾ೦ ವೃದ್ಢಿ: ಪ್ರಜಾಯತೇ
ಯೇ ತ್ವಾ೦ ಸ್ಮರ೦ತಿ ದೇವೇಶಿ ರಕ್ಷಸೇ ತಾನ್ನ ಸ೦ಶಯ: ||೮||

“ಈ ಕವಚವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿ೦ದ ನಾವು ಜಪಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಆ ತಾಯಿಯು ಕರುಣಾಪೂರಿಣಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಯ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.ಸಕಲ ಜೀವಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯು ಪ್ರೇತ ವಾಹನಳಾದ ಚಾಮು೦ಡೀ ದೇವಿ.ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ,ಅಧರ್ಮ,ದು:ಖ, ಮೋಸ, ಕಪಟ, ಕೊಲೆ.ಸುಲಿಗೆಗಳೆ೦ಬ ಪ್ರೇತ ಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿ೦ತ ಚಾಮು೦ಡಿ ದೇವಿಯು ಆ ಮಹಾತಾಯಿ“

ಪ್ರೇತಾಸ೦ಸ್ಥಾ ತು ಚಾಮು೦ಡಾ ವಾರಾಹೀ ಮಹಿಷಾಸನಾ
ಐ೦ದ್ರೀ ಗಜಸಮಾರೂಢಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಗರುಡಾಸನಾ ||೯||

“ಗಜವನ್ನು ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಐ೦ದ್ರಿ ದೇವತೆಯು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ, ಗೌರವ ಹಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರೆ,ವೈಷ್ಣವೀ ರೂಪಿಯಾದ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯು ಗರುಡವಾಹನಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ“
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ಕೌಮಾರೀ ಶಿಖಿವಾಹನಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ: ಪದ್ಮಾಸನಾ ದೇವೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ||೧೦||

ವೃಷಭಾರೂಢೆಯಾದ ಆ ಮಹೇಶ್ವರಿಯು ನಾವು ಹೊ೦ದಿರುವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಢಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರೆ,ಮಯೂರವಾಹಿನಿಯಾದ ಆ ಕೌಮಾರಿ ರೂಪಿಣಿಯು ನಮಗೆ ಗೌರವ,ಅಧಿಕಾರ,ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ.
 ಮು೦ದುವರೆಯುವುದು.....

ಮೂಢ ಉವಾಚ -11

 ಕೆಲಸವಿರೆ ಓಲೈಸುವರು ಇಲ್ಲದಿರೆ ಹೀನೈಸುವರು|
ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಬಯಸುವರು ತಾವಾರಿಗೂ ಆಗರು||
ಕಂಡರೂ ಕಾಣದೊಲು ನಟಿಸುವ ಚತುರರಿವರು|
ಇವರೊಳು ನೀಯಾರು ನಾಯಾರು ಹೇಳು ಮೂಢ||


ಆಪತ್ತಿಗಾಗುವರಿಹರು ತಿರುಗಿ ನೋಡದವರಿಹರು|
ಒಳಿತು ಹಾರೈಸುವರಿಹರು ಕೆಡಕು ಬಯಸುವರಿಹರು||
ಒಳಿತು ಮಾಡದ ಕೆಡಕು ಎಣಿಸಲರಿಯದವರಿಹರು|
ಇವರೊಳು ನೀಯಾರು ನಾಯಾರು ಹೇಳು ಮೂಢ||


ಪರರ ನಡವಳಿಕೆಗಳೆನ್ನ ಮನವ ಕದಡದಿರಲಿ|
ಕಿರಿಪಿರಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಪ್ರತಿಯಾಡದಿರಲಿ||
ಆಲಿಸಲಿಚ್ಛಿಸದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ವ್ಯರ್ಥ|
ಎನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೆನಗೆಂಬುದೇ ಅಂತರಾರ್ಥ ಮೂಢ||


ಪರರೆಂತಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದು ನೀನು?
ಅಂತಪ್ಪ ಮಾದರಿಯು ಮೊದಲಾಗು ನೀನು||
ಬದಲಾಗು ನೀ ಮೊದಲು ಬದಲಾಗು ನೀನು|
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವುದು ಮೂಢ||
**********************
-ಕವಿ ನಾಗರಾಜ್.